Angey ley Busulan Deyng Mameng

Minjari, niyah dikowh  waktu baanan  deyng maglami-lami. Mag-ongkah  siga, magdagan,  magbola. Kaginis-ginisan ongkah-ongkah-siga. Lai  siga  magbahagih-bahagih siddi-siddi tumpukan-siga beteh na magmít.

Na, sinabu sigá  na mag-ongkah-ongkah naan sih, samparuwahan ngongkah, samparuwahan sab ngandah-ngandah. Jari, niyah sab deyng mbal palamud sugah    bulaug. Yuk-na, “Góm ndah-ta saga aa iti. Pakitalow-ta boh sigá magdaganan.”

Na jari, hilling tapetape nan, hilling dagdag tabulih. Yuk-siga, “Ilu na datuh  ngambit kitabi! Nilinggih na  kitabi leh baanan karatuan!”

Na, magtalowhan na sab baanan deyng. Magdaganan na siga supaya mba talinggih. Paragan na mameng, tinalow. Pagdagan-na, ya kabisa talow-na, lai tarugtul leh-na batu manunggul maka kók-na. Jari, lai iya busulan sabab bey pinakitalow leh saga deyng bulaug sih.

Na jari, deyng mameng tu ley numbung tag sultan-siga. Ya sumbung-na, lai iya karugtul ma batu maka lai kok-na busulan bey iya nidupang-dupang leh saga deyng naan sih.

Nitilow na iya leh sultan bang deyng ingga ya bey makitalow siga. Ya ling-na, tapetape maka dagdag tabulih bey makitalow siga.

Na deyng duwa tu sih, bey mba gih nituntutan, heya bowah-siga. Beteh heya bowah katambak atawa beteh bowah deyng lumahan.

Na sakali, lai na nuntut mameng. Ya tuntut-na, hangkan iya ley busulan, bey siga nipakitalow leh saga deyng-deyng naan sih.

Na ya hukuman sultan deyng, pagga landuh laat bowah-siga makitalow sidja, gom gih nipiyut na. Sohoh nipiyut ma mameng.

Na yuk deyng bowah-siga nipiyut nan, yuk-siga, “Anduh, daa sab pakittupun toongan bowah-kami lu. Sugah gantaun sab makainom kami boheh.”

Hangkan na sampey beteh naan bowah tapetape maka dagdag tabulih dikih-dikih toongan. Ya na itu bey hukuman sultan deyng ma siga. Sabab ya ngkon hinang bowah-siga makitalow sidja.

Pasalan deyng mameng sab, hangkan na sampey teh naan, ya lendoh-na taga busul.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.